โรงพยาบาลแกลง 254 สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

โรงพยาบาลแกลงใสสะอาดร่วมต้านทุจริต

โรงพยาบาลแกลง ประกาศเจตนารมณ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร และการเคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นจริยธรรมสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แนวคิด “โรงพยาบาลแกลงใสสะอาดร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแกลง ครั้งที่ 12/2565 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมวชิราประเสริฐสุด ชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุและผู้ป่วยนอก ในหัวข้อ

1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร

2. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน