ประวัติ
โรงพยาบาลแกลง

พ.ศ.2480
จุดเริ่มต้น
เริ่มจากสุขศาลา

โรงพยาบาลแกลงแรกกำเนิดในปีพ.ศ.2480ครั้งแรกนั้นใช้ชื่อว่าสุขศาลาชั้นสองประจำอำเภอแกลง ค่าก่อสร้างสุขศาลาชั้นสองสมัยนั้น ประมาณ1.000 บาท

วันที่ 1 มกราคม 2500
เริ่มมีแพทย์ประจำการ

 และต่อมา เมื่อพลเมืองเพิ่มมากขึ้น ทางราช
การของกรมอนามัย และพ่อค้าประชาชน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเจ็บป่วยของประชาชน จึงได้ร่วมกันพิจารณาโดยการจัดหาที่ดินบริจาคประชาชน คือนายป้อม ซื่อตรง และนางแปล่ม รัตนวิจิตร เป็นเหนื้อที่ประมาณ 6 ไร่เศษ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทางเกวียนในบัจจุบันคือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง สำหรับค่าก่อสร้างครั้งแรกเป็นไม้ชั้นเดี่ยว 2 หลัง คือเรือนผู้ป่วยในอีก1 หลังมีห้องจ่ายยา ห้องตร้วจโรค ห้องคลอด ห้องผ่าตัด ธุรการ และเรือนผู้ป่วยในอีก 1 หลัง และได้ทำพิธี เปิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2500 มีแพทย์แผนปัจจุบัน 1 คน สารวัตรสุขาภิบาล 1 คน ผดุงครรภ์ 2 คน ไม่มีภารโรง มีเตียงผู้ป่วยในจำนวน 10 เตียง 

พ.ศ. 2516
เป็นสถานีอนามัย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ได้เป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่งอำเภอแกลง เป็นหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ และอนามัย และได้รับงบประมาณ บริจาคประชาชนอีก385.000 บาทได้เริ่มก่อสร้างอาคารสำนักงานทางด้านทิศใต้ ของอาคารเดิมเพิ่มเป็นตึกชั้นเดี่ยว 1 ห้อง มีห้องปฎิบัตงานเป็นสัดส่วนอาคารไม้ เดิม 2 หลัง ไช้เป็นที่พักผู้ป่วย แยก ชาย-หญิง และในปีเดียวกันประชาชนในอำเภอแกลง
ได้ร่วมกันบริจาค จัดซื้อ ที่ดินเพิ่มเติมอีกประมาณ 1 ไร่ 3 งาน

พ.ศ.2518
ศูนย์การแพทย์และ อนามัยอำเภอ

ในปี พ.ศ.2518 สถานีอนามัยชั้นหนึ่งอำเภอแกลง ได้เปลี่ยนเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยอำเภอ แกลง และต่อมาอีกไม่นานนัก ก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลแกลง สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัด ระยอง กองสาธารณสุขภูมิภาค และโอนเป็นสำนักงานปลัดกระทรวสาธารณะสุข เมื่อวันที่ 1มกราคม 2519 และตั้งแต่นั้นมากระทรวงสาธารสุขได้จัดสรรงบประมาณ 110.000 บาท เพื่อทำการสร้างตึกผู้ป่วยนอกอีก 1 หลัง

พ.ศ.2521
โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง

ในปี พ.ศ.2521 ประชาชนได้เข้ามารับบริการมากขึ้นตามลำดับ จนไม่เพียงพอต่อความต้องการของ ประชาชนที่มารับบริการ
ทางกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างโรงพยาบาล แกลงแห่งใหม่ขึ้น เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง
ที่ถนนแหลมยาง หลักกิโลเมตรที่ 271

14 มีนาคม 2522
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง

วันที่ 14 มีนาคม 2522 โดย
ฯพณฯ รมต.สาธารณสุขนายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ทำพิธีเปิด จนในปี 2525 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข
ยกฐานะเป็น โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง

พ.ศ. 2536
หอผู้ป่วยขนาด 60 เตียง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้รับบริจาคหอผู้ป่วยขนาด 60 เตียง จากคณะสงฆ์และประชนอำเภอแกลง เปิดให้ไช้บริการปี 2540

ปี 2538
สร้างตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 4 ชั้น

ต่อมาในปี 2538 ได้รับงบประมาณในโครงการอีสเทิร์นชีบอร์ด จำนวน 65 ล้านบาทสร้างตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 4 ชั้น และได้รับยกฐานะเป็นโรงพยาบาล 90 เตียง

พ.ศ.2541
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง

ในปี พ.ศ.2541 ได้การรับยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง

พ.ศ.2544
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง

ในปี พ.ศ.2544 ได้รับยกฐานะโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง รับผิดชอบประชากร อ.แกลง และกิ่ง อ.เขาชะเมา 153,912 คนในปี พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง

1 เมษายน พ.ศ. 2558
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) ขนาด 200 เตียง

ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) ขนาด 200 เตียง เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรองรับ โรงพยาบาลวังจันทร์และโรงพยาบาลเขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ์ 80 พรรษา

พ.ศ.2560
สร้างอาคารผ่าตัด-คลอด 6 ชั้น

ในปี พ.ศ.2560 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารผ่าตัด-คลอด 6 ชั้น และเปิดให้บริการได้ในราวเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561