วิสัยทัศน์

“เป็นโรงพยาบาลหลักที่มีคุณภาพของอำเภอแกลงและเครือข่ายการส่งต่อ”

พันธกิจ (Mission)

1. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม ร่วมกับภาคีเครือข่าย

2. พัฒนาระบบบริการรองรับ อุบัติเหตุฉุกเฉิน ได้คุณภาพ

3. สนับสนุนบุคลากรให้ทำงานอย่างมีความสุข

4. จัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy issue)

๑. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ

๒. พัฒนาระบบบริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน

๓. พัฒนาความร่วมมือและสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพกับภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพ

๔. พัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านทรัพยากรบุคคล, ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง, ด้านการเงิน-การบัญชี

๕. พัฒนาด้านวิชาการ งานวิจัย และสารสนเทศทางสาธารณสุข

เป้าประสงค์ (Goal)

๑. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงหลักประกันสุขภาพและได้รับบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

๒. เพื่อให้ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการให้บริการสุขภาพ

๔. เพื่อให้การบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านทรัพยากรบุคคล, ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง, ด้านการเงิน-การบัญชี มีประสิทธิภาพ

๕. เพื่อให้องค์กรมีข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้สะดวก เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

เข็มมุ่ง (Hoshin) / จุดเน้นในการพัฒนา

มุ่งเน้นบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยทีมสหวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมร่วม (Core value)

K = (K) customer focus ผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง

L = learning organization สร้างองค์กรเรียนรู้

A = accountability มีความรับผิดชอบ

E = excellence service ส่งมอบบริการที่ดี

N = network ไมตรีทั้งทีมและเครือข่าย

G = good governance ตรวจสอบง่ายโปรงใส

S = spirit มีน้ำใจ จิตอาสา

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

– เจริญสติก่อนเริ่มงานและเริ่มการประชุม

– กล่าวทักทายด้วยความเป็นมิตร

ข้อตกลงร่วม

๑. เจ้าหน้าที่ไม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาล

๒. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหมวกกันน็อคและคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับขี่

๓. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และควบคุมน้ำหนักตัว